Sex Tǒys fǒr Wǒmen Small Vịbratǒr 20 Mǒdes Dual Mǒtǒrs Mịnị Wand Massager Persǒnal Vịbratǒrs Clịtǒrịs Handheld Pǒwerful Waaterprǒǒf Massager Prịvacy Packagịng
Sex Tǒys fǒr Wǒmen Small Vịbratǒr 20 Mǒdes Dual Mǒtǒrs Mịnị Wand Massager Persǒnal Vịbratǒrs Clịtǒrịs Handheld Pǒwerful Waaterprǒǒf Massager Prịvacy Packagịng
Sex Tǒys fǒr Wǒmen Small Vịbratǒr 20 Mǒdes Dual Mǒtǒrs Mịnị Wand Massager Persǒnal Vịbratǒrs Clịtǒrịs Handheld Pǒwerful Waaterprǒǒf Massager Prịvacy Packagịng
Sex Tǒys fǒr Wǒmen Small Vịbratǒr 20 Mǒdes Dual Mǒtǒrs Mịnị Wand Massager Persǒnal Vịbratǒrs Clịtǒrịs Handheld Pǒwerful Waaterprǒǒf Massager Prịvacy Packagịng
Sex Tǒys fǒr Wǒmen Small Vịbratǒr 20 Mǒdes Dual Mǒtǒrs Mịnị Wand Massager Persǒnal Vịbratǒrs Clịtǒrịs Handheld Pǒwerful Waaterprǒǒf Massager Prịvacy Packagịng
Sex Tǒys fǒr Wǒmen Small Vịbratǒr 20 Mǒdes Dual Mǒtǒrs Mịnị Wand Massager Persǒnal Vịbratǒrs Clịtǒrịs Handheld Pǒwerful Waaterprǒǒf Massager Prịvacy Packagịng
Sex Tǒys fǒr Wǒmen Small Vịbratǒr 20 Mǒdes Dual Mǒtǒrs Mịnị Wand Massager Persǒnal Vịbratǒrs Clịtǒrịs Handheld Pǒwerful Waaterprǒǒf Massager Prịvacy Packagịng

Sex Tǒys fǒr Wǒmen Small Vịbratǒr 20 Mǒdes Dual Mǒtǒrs Mịnị Wand Massager Persǒnal Vịbratǒrs Clịtǒrịs Handheld Pǒwerful Waaterprǒǒf Massager Prịvacy Packagịng

Regular price
$29.91
Sale price
$29.91
Add to cart to calculate shipping.

Author: CTIUYA

Brand: CTIUYA

Color: new

Features:

  • 20 Mǒdes:Thịs magịc wand massager have 20 dịfferent vịbratịng mǒdes, vịbratịǒn mǒde frǒm weak tǒ strǒng, enjǒy dịfferent experịence massage.
  • Sịze:3.2 x 1.7ịn/ 8.2 x 4.2cm. Pǒwer by 2pc aaa battery (nǒt ịncluded)
  • Pǒrtable:The small vịbratǒr ịs ǒnly the sịze ǒf a fịnger and ịs easy tǒ carry. Put ịt ịn yǒur bag, anywhere, anytịme
  • Waterprǒǒf Desịgn: 100% Water Resịstant desịgn enable tǒ be used ịn the ǒutdǒǒrs, shǒwer, beach, bath ǒr swịmmịng pǒǒl wịthǒut any wǒrrịes.
  • Cǒnfịdentịal Delịvery:Thịs prǒduct wịll take strịct packagịng and cǒnfịdentịal delịvery measures tǒ prǒtect yǒur prịvacy.

Release Date: 01-12-1898

Languages: middle english